Τεχνική ΕταιρίαCOSMO CONSTRUCTION GROUP

Η Cosmo Construction Group απαρτίζετε από Πολίτικους Μηχανικούς, Τοπογράφους, Εργοδηγούς, και κατάλληλα Εξειδικευμένο Προσωπικό, και εξειδικεύεται στο χώρο των χωματουργικών.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σχεδιασμός κάθε είδους έργου, καλύπτοντας ειδικές ανάγκες.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Κάθε έργο απαιτεί ιδιαίτερη οργάνωση, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικά. Επίσης, σε αυτό το σημείο έχουν ληφθεί μέτρα για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Κάθε έργο είναι διαφορετικό και θα καθοριστεί καταλλήλως το εύρος των εξειδικευμένων τεχνικών από τους διαχειριστές μας και μηχανικούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ

Τα μηχανήματά μας μεταφέρονται στην περιοχή που πρόκειται να πραγματοποιηθεί το έργο σε συνδυασμό με εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να εκτελέσει το έργο.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΩΝ

Η Κόσμο Κατασκευαστική ξεχωρίζει για την έγκαιρη παράδοση και την ταχύτητα εκτέλεσης των έργων, εντός προϋπολογισμού.

Οι ειδικοί στο χώρο των κατεδαφίσεων και χωματουργικών εργασιών

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

 • Σιδηροδρόμους
 • Κατασκευή Δρόμων
 • Αεροδρόμια

Η Εταιρία μας έχει την τεχνολογία και την εμπειρία και το κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση εργασιών σε έργα υποδομής.

Καλύπτοντας πλήρες εργασίες εκσκαφών σε πάσης φύσεως έδαφος, εκβραχισμών, κατασκευή όμβριων και χάνδακων, μεταφορές υλικών,παραγωγή διαβαθμισμένων υλικών με κινητή μονάδα σπαστήρα, επιχώσεις με κατάλληλα και απαιτούμενες συμπυκνώσεις σε μικρές και μεγάλες επιφάνειες ( κατασκευή πάρκινγκ, αερολιμένα, περιβάλλοντας χορούς, πεζόδρομους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

 • Αιολικά Πάρκα

Η κατασκευή αιολικών πάρκων περιλαμβάνει έργα υποδομής, όπως πλατείες, θεμελιώσεις, οδοποιία, υποσταθμούς, έργα σύνδεσης με το δίκτυο διανομής ή/και το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα τελικά στάδια της εγκατάστασης του πάρκου αφορούν στην ανέγερση των πύργων στήριξης των ανεμογεννητριών και στην εγκατάσταση των κυρίων μερών των ανεμογεννητριών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

 • Κατασκευή Γραφείων
 • Αποθήκες

Εκτελούμε εργασίες και σε βιομηχανικά έργα όπου ο τρόπος κατασκευής και και η περιγραφή των εργασιών συνάδουν με αυτών του έργου υποδομής αλλά συνήθως είναι σε μικρό σκέλος και με διαφορετικά χρονοδιαγράμματα και διαφορετικές προδιαγραφές.

Εκτελούνται εργασίες εκσκαφών σε πάση φύσεως έδαφος, εκβραχισμοί, μεταφορά υλικών, κατασκευή όμβριων και χανδακιων, κατασκευή επιχωσεων σε περιβάλλοντας χορούς αλλά και σε εσωτερικούς χώρους για βιομηχανικά δάπεδα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

 • Διάνοιξη Σηράγγων
 • Έλεγχος θεμελιώσεων
 • Τσιμεντενέσεις πίεσης , επαφής και ενίσχυσης εδαφών

Η Cosmo Construction Group δραστηριοποιείτε στον τομέα των γεωτεχνικών έργων προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.

Η εταιρεία διαθέτει σε βάθος γνώση και εκτεταμένη εμπειρία σε όλες τις γεωτεχνικές δραστηριότητες συνδυασμένη μάλιστα με μακρόχρονη εμπειρία στην εγκατάσταση και παρακολούθηση γεωτεχνικών οργάνων.

Η εταιρία διαθέτει εκτενή γνώση, εμπειρία, προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης και ιδιόκτητο μηχανικό εξοπλισμό ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάθε φάση (σχεδίαση, μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση) των έργων που αναλαμβάνει.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

 • Εργοστασίων
 • Ξενοδοχειακών μονάδων
 • Πολυκατοικιών

Η εταιρία έχει στο δυναμικό της τσάπες ερπυστριοφορες από 2 τόνους έως 45 τόνους, φορτωτές λαστιχοφορους και ερπυστιοφορους, φορτηγά, νταλίκες, dumper, ισοπεδοτες, προωθητές, δονητικά, και όλων των ειδών των εξαρτημάτων.

Η εταιρία παρέχει πλήρη υποστήριξη από πολίτικους μηχανικούς και τοπογράφους μηχανικούς με σύγχρονο τοπογραφικό εξοπλισμό. Συντονίζουμε: Οικονομικές προσφορές, Πλήρη Σχεδιασμό για το πλάνο και μεθοδικότητα  εργασιών, επισκόπηση εργασιών, παρακολούθηση εργασιών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

 • Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών
 • Διαχείριση αποβλήτων κατεδαφίσεων

Η εταιρία κατέχει άδεια συλλογής και μεταφοράς για μεταφορά υλικών προς αποκομιδή του.

Ακόμα η εταιρία μας έχει τη δυνατότητα να συντονίσει από την αδειοδότηση των αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων (ΑΕΕΚ), με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και την εισκόμιση από τα παράγωγα υλικά στις μονάδες ανακύκλωσης, έως και της εξαγωγή ανακυκλώσιμων υλικών και την επαναχρησιμοποίηση τους στα έργα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΠΑΡΟΧΕΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι είναι μια συλλογική παροχή υπηρεσιών και εργασιών, για την απλοποίηση των διαδικασιών στο τομέα των χωματουργικών εργασιών και κατεδαφίσεων, με όφελος τους πελάτες.

Από τον σχεδιασμό και τη μελέτη των εργασιών, την εκτέλεση των έργων, την παρακολούθηση τους, την εισαγωγή των υλικών προς ανακύκλωση αλλά και την εξαγωγή ανακυκλωθέντων υλικών.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣCOSMO CONSTRUCTION GROUP

buildproplus
buildproplus

μερικοί από τους πελάτες που μας εμπιστεύονται, να είστε σίγουροι ότι θα είστε ένας από αυτούς