Έργα Υποδομών

Έργα υποδομών

Η Εταιρία μας έχει την τεχνολογία και την εμπειρία και το κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση εργασιών σε έργα υποδομής. Καλύπτοντας πλήρες εργασίες εκσκαφών σε πάσης φύσεως έδαφος, εκβραχισμών, κατασκευή όμβριων και χάνδακων, μεταφορές υλικών, παραγωγή διαβαθμισμένων υλικών με κινητή μονάδα σπαστήρα, επιχώσεις με κατάλληλα και απαιτούμενες συμπυκνώσεις σε μικρές και μεγάλες επιφάνειες ( κατασκευή πάρκινγκ, αερολιμένα, περιβάλλοντας χορούς, πεζόδρομους.

Ορισμένα Εκτελεσθέντα έργα υποδομών:
  • Χάραξη νέου σιδηροδρόμου – Αττική
  • Αεροδρόμιο Πάρου
  • Αεροδρόμιο Κω
  • Αεροδρόμιο Σκιάθου
  • Νέα χάραξη οδοποιίας συνολικού μήκους 3.95 χιλιόμετρα (BOAK)