Διαχείριση ΑΕΕΚ

Ανακύκλωση – Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

Οι εργασίες μας εμπίπτουν σε παράγωγα των αποπληκτών εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Για αυτό το λόγο η εταιρία μας κατέχει άδεια συλλογής και μεταφοράς ΑΕΚΚ καθώς και τα μέλη της εταιρίας έχουν μετοχές στο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων ΑΕΚΚ (ΣΕΔΠΕΚΑΤ) όπου είναι πολυμετοχική εταιρία από χωματουργούς στο λεκανοπέδιο Αττικής.

Σκοπός της συμμέτοχης μας είναι η διευκόλυνση των εργασιών ανακύκλωσης στους πελάτες και η πλήρης ενημέρωση τους και καθοδήγηση τους στο τομέα της ανακύκλωσης από τα παράγωγα των εργασιών μας.