Κρατικός Αερολιμένας Πάρου

ΝΕΟ ΠΕΔΙΟ ΕΛΙΓΜΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο της  παρούσας υπεργολαβίας αποτέλεσαι η εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών . Αναλυτικότερα :
• Εκσκαφή και μεταφορά ακατάλληλων εδαφών.
• Εκσκαφή και μεταφορά σε έδαφος Γαιώδες – Ημιβραχώδες.
• Όρυξη και μεταφορά σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών.
• Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος Γαιώδες – Ημιβραχώδες. ( Τριγωνικής διατομής η Τραπεζοειδούς διατομής )
• Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες.  ( Τριγωνικής διατομής η Τραπεζοειδούς διατομής )
• Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα.
• Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων από οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα, αργολιθοδομές ή άλλα υλικά.
• Παραγωγή διαβαθμισμένων υλικών με κινητή μονάδα σπαστήρα για την υπόβαση του αεροδιάδρομου.
• Κατασκευή επιχωμάτων ανά 25 πόντους είτε είναι συνήθους (90%-95%) είτε είναι αυξημένου (98%) βαθμού συμπύκνωσης.
• Επένδυση πρανών.